رده بندی انفرادی و تیمی سه وزن نخست اعلام شد/ پنجمی ایران در پایان روز اول