عکس/ باز هم خراب کردی پسر/ یک امضای دیگر پای تقدیم جام!