مراسم نخستین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان