ظهور شبکه تروریستی در جنوب قرقیزستان/انگلیس به دنبال تقویت بنیه نظامی ازبکستان