اختلاف غول‌های اسپانیا به «چهار» رسید/ پایان افسانه قهرمانی؟