آموزش فنی و حرفه‌ای متفاوت با سایر آموزش‌ها/لزوم توسعه کارگاه​های محصول محور