توقف خانگی کهکشانی ها/ شانس قهرمانی رئال نزدیک به صفر