سناریوی وزارت علوم برای ایجاد تشکل‌های دانشجویی خود ساخته