۱۲ روز است گوشه خیابان هستیم/ ما و فرزندم فدای سوء مدیریت ها شده ایم