نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور گشایش یافت