منبع آگاه: حادثه پل همت سقوط یک مرد مبتلا به صرع بوده است