صنوبر: کارمان در لیگ جهانی سخت است، اما والیبال ایران باید شایستگی‌های خود را ثابت کند