کاشانی: اعضای کادر فنی هیچ پولی را دریافت نکرده‌اند/ما می خواهیم مایلی کهن به کارش ادامه بدهد