کافی: فرق دانشگاه اسلامی با دیگر دانشگاه ها وجود شهدای دانشجو در آن است