مظلوم‌نمایی مجمع‌روحانیون برای خائنین به نظام ومردم