جلد یکشنبه ایران ورزشی/ چراغ سبزهای بی‌پایان برای پرسپولیس