مذاکره با عراق جهت صادرات روزانه 10 ميليون ليتر گازوئيل/توليد مازوت در پالايشگاه ها بايدکاهش يابد