مظلوم‌نمایی مجمع روحانیون برای خائنین به نظام و مردم