کنگره شهدای دانشجوی دانشگاه های خراسان رضوی برگزار شد