جزئیات ماجرای جنایت عجیب/ همزیستی مخفیانه قاتل و قربانی