خون‌ پر برکت شهدا نظام را اینگونه سرپا نگه داشته است/حاکمیت ارزش‌های دین فدای تعامل با دنیا نشود