فرماندار شوش:بسیج ظرفیتی توانمند برای رشد و توسعه کشور است