بعد از سخنرانی جان کری در مسجد جیبوتی، نوبت مسجد الحرام است