آیت الله علم الهدی: باید با دنیا با محوریت ارزش های دینی تعامل کنیم