آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خراسان شمالی برگزار شد