استاندار چهارمحال و بختیاری: توان اجرایی سرمایه گذاران بخش خصوصی سنجیده شود