بمباران‌فرودگاه صنعا مانع فرودهواپیماهای کمک‌رسان شد