وزیر فرهنگ دولت دهم در دانشگاههای آزاد لرستان سخنرانی می کند