بیش از ۱۵ هزار کارتن خواب و ۵ هزار کودک یتیم در پایتخت وجود دارد