26 فیلم کوتاه در نخستین روز جشنواره ژیار به نمایش در آمد