بمباران فرودگاه صنعا مانع فرود هواپیما های کمک رسان شد