60 هزار میلیارد ریال برای ترمیم حقوق معلمان اختصاص یافته است