فعالیت ۳۰ اکیپ مهار آتش در پارس جنوبی/آتش خارج ازمحدوده فازها است