سردار صدرالسادات: فوتبالیست ها،‌ می توانند خدمتشان را بخرند