دولت تدبیر و امید بهبود اوضاع اشتغال را دنبال می کند