15 حمله هوايي به مواضع داعش در سوريه/ 13 حمله در عراق