قدیری: امروز ماهواره در خدمت فساد قرار گرفته است/صابریان: باید با دانش از ماهواره استفاده کرد