اجرای نمایش «نوعی داستان عاشقانه» از فردا در پلاتو تئاترشهر همدان