فرماندار تویسرکان: توسعه پایدار نتیجه همدلی و همزبانی دولت و ملت است