مجتمع فرهنگی «سردارجنگل»رشت پایان تیر ماه به بهره برداری می رسد