یک دختر و پسر از پل خرازی در همت خود رابه پایین پرتاب کردند