تمام مدیران شهریار در سفر رئیس جمهور همدل و همزبان باشند