«فیصل مقداد»: این طرح برای حمایت از منافع اسرائیل در منطقه اجرا می‌شود