لیون با قبول شکست برابر کان شانس قهرمانی خود را کم کرد