تهیه طرح برخی نمایندگان در واکنش به تهدیدات آمریکا