نیاز شهروند گالیکش به گروه‌های خونی O منفی / دارندگان گروه خونی o نفی تماس بگیرند