آمارهای ضعیف مشاغل آمریکا بار دیگر طلا را تقویت کرد