بازديد وزيرصنعت از غرفه بانک پارسيان در نمايشگاه نفت و گاز