شعار مرگ بر آمریکا و استفاده از دلار با هم همخوانی ندارند