«داریوش اسدزاده» خاطراتش را با «تماشاخانه تهران» مرور می کند